Truyện Kiều và những điều thú vị

17:00:00 |

1. Kiều mang thai khi nào.
Đầy sân gươm tuốt sáng lòa.
Thất kinh nàng chửa biết là làm sao.
2.Kiều bị đau bụng, kim trọng bị kiết:
Kiều:
Dùng dằng khi bước chân ra
Cực trăm nghìn nỗi, dặn ba bốn lần
----
Khi tựa gối, khi cúi đầu
Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày
3.Kiều làm nghề tráng gương:
Mười lăm năm bấy nhiêu lần,
Làm gương cho khách hồng trần thử soi.
4.Thúc sinh làm nghề đan bồ:
Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông?
5.Kiều bị tiểu đường:
xè xè nắm đất bên đường
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
6.Kiều và Vân ai hơn tuổi ai.
--> bằng tuổi nhau, sinh đôi
Đầu lòng hai ả tố nga --> sinh đôi đầu lòng.
7.Thúy Kiều thọt chân
Một hai nghiêng nước nghiêng thành --> Đi một bước thấy nước nghiêng, đi hai bước thấy thành nghiêng
8.


Đọc Thêm…