how to update SSL in career site on sap successfactor.

18:16:00 |

  1.  Truy cập vào trang career site builder
  2. Truy cập vào chức năng Upload SSL Certificate

  3. Lựa chọn I want to upload...

  4. Upload 3 file Certificate như hình

  5. Upload và cài đặt certificate như bên dưới.

Đọc Thêm…