Trai đi biển lâu L Trâu cũng muốn.

22:34:00 |

Đồn rằng đi biển đã lâu 
Về nhà dù nhá thịt trâu vẫn giòn. 
Phải đâu rượu quý thuốc hòn 
Dù dai nhanh nhách đói mòn vẫn ham.
Đọc Thêm…