active account administrator win10

11:36:00 |
Để active tài khoản admin trong win 10. Vào CMD với quyền Admin. chạy lệnh như sau:
net user Administrator /active:yes


Đọc Thêm…

Phật đi qua ngõ

13:25:00 |
Xương rồng không khát nước
Tầm gửi chẳng cần gốc rễ
Đọc Thêm…