Đặt default tiếng việt khi vào login trên PS.

15:10:00 |

Đặt default tiếng việt khi vào login trên PS.
Chỉnh sửa lại file :  index.htmllên thư mục: 
/u01/app/psft/pt/8.56/webserv/peoplesoft/applications/peoplesoft/PORTAL.war


như sau:


<title>Index Page</title>
<meta HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=../psp/ps/?cmd=login&languageCd=VIE'>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" LEFTMARGIN="10" RIGHTMARGIN="10" link="#3366cc" vlink="#9999cc" alink="#0000cc">
<center> <h1>Welcome to BIDV</h1>

<a href="../ps/signon.html">
<h4>Please click here to PeopleSoft logon page</h4></a></center>

      <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" height="1">
        <tr>
          <td valign="middle" width="100%" bgcolor="blue" height="1">
            <p class="small">&nbsp;</p>
          </td>
        </tr>
      </table>
</body>
</html>

Ngoài ra muốn update màn hình login bằng tiếng việt thì thực hiện update như trong file sau:

https://drive.google.com/file/d/17lFfcK8nlCL3rPtQQtH5nwA_6c0dcni9/view?usp=sharing


Đọc Thêm…