svn icon overlays not showing

13:41:00 |
Do Sử dụng cùng lúc SVN, google drivers, One drivers, nên các Icon Overlays của các phần mềm này chỉ được sử dụng của một phần mềm
Cách sửa:
vào key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\ShellIconOverlayIdentifiers


Sửa lại tên của các thư mục bằng cách rename cho thêm dấu cách vào trước để đưa các biểu tượng lên phía trên. khởi động lại máy tính để thấy Icon mới được hiện.
Đọc Thêm…