Công ty có phải đóng BHXH cho lao động thử việc?

17:14:00 |
Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015) và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016)) thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên (kể từ ngày 1/1/2018 là hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên) thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Điều 26, Điều 27 Bộ luật Lao động quy định, người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.
Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Căn cứ quy định trên thì thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc, người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động quy định, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
Căn cứ các quy định nêu trên, thời gian thực hiện hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Tuy nhiên, công ty có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương cho CBNV một khoản tiền tương đương với tỷ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc phần trách nhiệm của công ty là 22% (bao gồm: bảo hiểm xã hội 18%, bảo hiểm y tế 3%, bảo hiểm thất nghiệp 1%).
Theo Chinhphu.vn
Đọc Thêm…

Báo cáo phân tích thống kê

10:19:00 |
Đọc Thêm…

SAP GUI 740 for Windows login error ‘NiHsLGetNodeAddr’ unknown

16:50:00 |
we are getting an error while connecting to SAP system “NiHsLGetNodeAddr” unknown.
That is after updating SAP GUI for windows from version 730 to 740.
The version of SAP GUI is as below:-

The Error message will be as below:-
More details of error:-
As per SAP Note 2077230
we need do workaround to avoid this error after upgrade of SAP GUI.
In your windows workstation; go to location of “SAPUILandscape.xml”.
use RUN (open RUN using combination of WindowsKey+R) and type “%appdata%”
you can find the SAPUILandscape.xml inside SAP folder.
Edit this file (SAPUILandscape.xml) using Notepad or Notepad++ (optional, widows application).
you need to Scroll it to down and find the entries related to “” & change the entries as per SAP Note.
you should replace or change  /H/” to ” followed by re-start of SAP GUI (close all sessions and re-open SAP GUI).
i.e….when opened in notepad, you need to change the following:
Note: Here 10.20.30.40 as an example for router String.
router=”/H/10.20.30.40/H/”/>
to
router=”/H/10.20.30.40″/>
router=”/H/server.company.com/H/”/>
to
router=”/H/server.company.com”/>
To make it simple:-
1 – windowsKey+R.
2 – Type ” %appdata%\SAP ” (type without ” ).
3 – Backup the Original files to another location.
4 – Open SAPUILandscape.xml file with notepad.
5 – Use Key board short cut, ctrl+H for find and replace.
5.1 – Key in the string in Find ” router=”/H//H/”/> “.
5.2 – Key in the string in replace  ” router=”/H/“/> “.
6 – Save changes.
7 – Close all SAP GUI sessions (save and logoff, just in case).
8 – close SAP GUI
9 – Re-open SAP GUI & you can try connecting to SAP server.
Normal SAP GUI entry will be as below:-
After Editing the .xml file and restart of SAP GUI, the entry looks like as below:-
Actual file before edit will look like as below:-
Original.jpg
After change in the .xml file will be with changes as below (look for RED circle):-
Original After Change.jpg
Please close all active sessions (if existing) followed by CLOSE and re-start of SAP GUI.
using SAP GUI short icon.SAP gui icon.jpg
For your information only:-
The .Xml file contains the following parts, easy to understand when opened with IE. But, edit using notepad or notepad++.
Note: the number of entries is dependent on number of entries maintained by you in SAP GUI.
Contents of XML file.jpg
Chú ý: mở đường dẫn: "C:\Users\precision\AppData\Roaming\SAP" chỉ có mỗi thư mục Common vào trong common không tìm thấy file SAPUILandscape.xml thì cần thực hiện cài lại SAP GUI.
Cài bằng : SetupAll.exe như hình dưới đây.

Đọc Thêm…

Global Payroll Retro Active

02:15:00 |
Đọc Thêm…