Copy hàm trong PL/SQL

10:45:00 |


Copy hàm trong PL/SQL
Làm theo hình vẽ: Chỉ bao gồm 2 bước đơn giản:


Import trở lại database: Mở command windows: chạy với dòng lệnh sau @'Link file backup'

Tại màn hình editor.
Đọc Thêm…