login tiếng việt vào PS. Message khi login logout time out hệ thống.

18:22:00 |

Dịch màn hình login trên PS. Message khi đăng nhập, login logout, time out....
dịch 3 file : 
errors_VIE.properties
signin.html
text_VIE.properties
trên web server:
/u01/app/psft/pt/8.56/webserv/peoplesoft/applications/peoplesoft/PORTAL.war/WEB-INF/psftdocs/ps

Lưu ý khi thực hiện dịch sử dụng bảng mã Hexa.
Có thể thực hiện convert từ unicode sang Hexa bằng cách sử dụng.
[text_VIE.properties]

# ***************************************************************
#  This software and related documentation are provided under a
#  license agreement containing restrictions on use and
#  disclosure and are protected by intellectual property
#  laws. Except as expressly permitted in your license agreement
#  or allowed by law, you may not use, copy, reproduce,
#  translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute,
#  exhibit, perform, publish or display any part, in any form or
#  by any means. Reverse engineering, disassembly, or
#  decompilation of this software, unless required by law for
#  interoperability, is prohibited.
#  The information contained herein is subject to change without
#  notice and is not warranted to be error-free. If you find any
#  errors, please report them to us in writing.
#  
#  Copyright (C) 1988, 2017, Oracle and/or its affiliates.
#  All Rights Reserved.
# ***************************************************************
#

# ALL KEYS IN THIS FILE ARE CASE SENSITIVE (Values may be too, ex class names)

#all message can be shared by mutiple files.
charset=UTF-8
fontset=Arial, Helvetica, sans-serif
en_active=-s
direction=ltr
alignstart=left
alignend=right
language=Vn

#language titles
psARA=Arabic
psBUL=Bulgarian
psCFR=Canadian French
psCRO=Croatian
psCZE=Czech
psDAN=Danish
psDUT=Dutch
psENG=English
psESP=Spanish
psFIN=Finnish
psFRA=French
psGER=German
psGRK=Greek
psHEB=Hebrew
psHUN=Hungarian
psITA=Italian
psJPN=Japanese
psKOR=Korean
psMAY=Bahasa Malay
psNOR=Norwegian
psPOL=Polish
psPOR=Portuguese
psROM=Romanian
psRUS=Russian
psSER=Serbian
psSLK=Slovak
psSLV=Slovenian
psSVE=Swedish
psTHA=Thai
psTUR=Turkish
psUKE=UK English
psVIE=Vietnamese
psZHS=Simplified Chinese
psZHT=Traditional Chinese

#120-125 used in expire.html
120=Kết nối của bạn đã hết thời gian.
121=Để tăng tính bảo mật trên trang này, các kết nối sẽ hết hạn sau đó
122=  phút không hoạt động.
123=Đăng nhập PeopleSoft của bạn đã hết thời gian. Đóng tất cả cửa sổ trình duyệt trước khi đăng nhập lại. Nếu đây là phiên đăng nhập PeopleSoft duy nhất của bạn, hãy nhấp vào link Truy cập để đăng nhập lại.
124=Đăng nhập vào PeopleSoft
125=Phiên đăng nhập Peoplesoft đã hết thời gian. 

#127-128 used in sslrequired.html
127=Giao thức bảo mật (Secure Protocol (SSL)) là bắt buộc để truy cập vào trang này.
128=Quay lại để đăng nhập với giao thức bảo mật (Secured Protocol (SSL))

#129-139 used in signin.html
129=Đăng nhập
130=Lỗi
131=Oracle PeopleSoft logo
132=Chọn ngôn ngữ
133=Tên đăng nhập
134=Mật khẩu
135=Đặt cờ theo dõi
136=Đây
137=Đăng nhập
138=Đăng nhập
139=Quên mật khẩu?

#140- used in new html window to view an attachment
140=Đang tải file...
141=Vui lòng đóng cửa sổ này sau khi download đã hoàn thành
142=Nếu trình duyệt cho biết tải xuống của bạn đã bị chặn, hãy nhấp chọn vào Thanh thông tin của trình duyệt và chọn "Tải xuống tệp ...".

#145-150 used in signin.html, expire.html, exception.html, cookiesrequired.html & authtokenenabled.html
145=People Power the Internet
146=Bản quyền & sao chép; 2000, 2017, Oracle và / hoặc các chi nhánh của Oracle. Đã đăng ký Bản quyền. 
147=Bật chế độ đọc màn hình

#151-154 used in exception.html, sslrequired.html, cookiesrequired.html, pstokenmismatch.html & authtokenenabled.html
151=Có một lỗi đã xảy ra.
152=Bạn có thể cố đăng nhập lại.
153=Nếu bạn vẫn không đăng nhập thành công, vui lòng liên hệ với Quản trị hệ thống.
154=Nếu lỗi vẫn còn, vui lòng liên hệ với Quản trị hệ thống để được trợ giúp.

#155-156 used in cookiesrequired.html
155=Bạn phải bật cookie để đăng nhập vào ứng dụng PeopleSoft.
156=Quay lại để đăng nhập với cookies đã được bật.

#157-159 used in signin.html and browserConfigError.html  
157=Đã xảy ra lỗi trong khi xử lý tệp cấu hình trình duyệt, vui lòng liên hệ với Quản trị hệ thống của bạn để được hỗ trợ
158=Chúng tôi đã phát hiện ra rằng trang web này không hỗ trợ phiên bản trình duyệt của bạn. Bạn có thể tiếp tục thử và sử dụng nó, tuy nhiên, nhiều tính năng mới hơn phụ thuộc vào bản phát hành tối thiểu được chứng nhận của các trình duyệt khác nhau. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng một trong các trình duyệt sau
159=Chúng tôi đã phát hiện thấy trang web này không hỗ trợ hệ điều hành của bạn. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng một trong các hệ điều hành sau

#160-166 used in passwordexpired.html and passwordwarning.html
160=Mật khẩu của bạn đã bị hết hạn.
161=Chọn vào đây để thay đổi mật khẩu.
162=Mật khẩu của bạn sẽ bị hết hạn in 
163= Ngày.
164=Bạn có muốn thay đổi mật khẩu bây giờ? 
165=Có
166=Không

# 170 used in pstokenmismatch.html
170=Đã xảy ra sự cố khi xác minh danh tính của bạn. Bây giờ bạn sẽ được đăng xuất để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn. Vui lòng liên hệ với người hỗ trợ.

#180 - used in NotFound404.html
180=Lỗi 404—Không tìm thấy
181=Từ RFC 2068
182=Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1
183=M&#225;y ch&#7911; kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y b&#7845;t k&#7923; th&#7913; g&#236; kh&#7899;p v&#7899;i Y&#234;u c&#7847;u-URI. Kh&#244;ng c&#243; d&#7845;u hi&#7879;u n&#224;o &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#432;a ra cho d&#249; t&#236;nh tr&#7841;ng l&#224; t&#7841;m th&#7901;i hay v&#297;nh vi&#7877;n. </ P> <p> N&#7871;u m&#225;y ch&#7911; kh&#244;ng mu&#7889;n cung c&#7845;p th&#244;ng tin n&#224;y cho kh&#225;ch h&#224;ng, m&#227; tr&#7841;ng th&#225;i 403 (C&#7845;m) c&#243; th&#7875; &#273;&#432;&#7907;c s&#7917; d&#7909;ng thay th&#7871;. M&#227; tr&#7841;ng th&#225;i 410 (Gone) N&#202;N &#273;&#432;&#7907;c s&#7917; d&#7909;ng n&#7871;u m&#225;y ch&#7911; bi&#7871;t, th&#244;ng qua m&#7897;t s&#7889; c&#417; c&#7845;u c&#7845;u h&#236;nh n&#7897;i b&#7897;, r&#7857;ng m&#7897;t t&#224;i nguy&#234;n c&#361; l&#224; v&#297;nh vi&#7877;n kh&#244;ng c&#243; s&#7861;n v&#224; kh&#244;ng c&#243; &#273;&#7883;a ch&#7881; chuy&#7875;n ti&#7871;p.

# 185-188 used in authtokenenabled.html
# When authtokendomain is specified in configuration.properties,
# URL must contain authtokendomain.
185=URL c&#7911;a b&#7841;n ph&#7843;i ch&#7913;a t&#234;n mi&#7873;n
186=Ch&#7885;n
187=Th&#7917; l&#7841;i.

#190 - used in forbidden403.html
190=L&#7895;i 403-b&#7883; c&#7845;m
191=T&#7915; RFC 2068
192=Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1
193=M&#225;y ch&#7911; &#273;&#227; hi&#7875;u y&#234;u c&#7847;u, nh&#432;ng t&#7915; ch&#7889;i th&#7921;c hi&#7879;n y&#234;u c&#7847;u &#273;&#243;. S&#7921; cho ph&#233;p s&#7869; kh&#244;ng gi&#250;p &#273;&#432;&#7907;c v&#224; y&#234;u c&#7847;u KH&#212;NG &#273;&#432;&#7907;c l&#7863;p l&#7841;i. N&#7871;u ph&#432;&#417;ng th&#7913;c y&#234;u c&#7847;u kh&#244;ng ph&#7843;i l&#224; HEAD v&#224; m&#225;y ch&#7911; mu&#7889;n c&#244;ng khai v&#236; sao y&#234;u c&#7847;u kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c th&#7921;c hi&#7879;n, l&#253; do t&#7915; ch&#7889;i n&#234;n &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#432;a ra. M&#227; tr&#7841;ng th&#225;i n&#224;y th&#432;&#7901;ng &#273;&#432;&#7907;c s&#7917; d&#7909;ng khi m&#225;y ch&#7911; kh&#244;ng mu&#7889;n ti&#7871;t l&#7897; ch&#237;nh x&#225;c l&#253; do y&#234;u c&#7847;u b&#7883; t&#7915; ch&#7889;i ho&#7863;c khi kh&#244;ng c&#243; ph&#7843;n h&#7891;i n&#224;o kh&#225;c &#273;&#432;&#7907;c &#225;p d&#7909;ng

# 195-196 used in resourceNotAvailable.html
195=T&#224;i nguy&#234;n &#273;&#432;&#7907;c y&#234;u c&#7847;u Kh&#244;ng c&#243; s&#7861;n
196=M&#225;y ch&#7911; &#273;&#227; hi&#7875;u y&#234;u c&#7847;u, nh&#432;ng t&#224;i nguy&#234;n &#273;&#432;&#7907;c y&#234;u c&#7847;u kh&#244;ng c&#243; s&#7861;n. N&#7871;u b&#7841;n tin r&#7857;ng t&#224;i nguy&#234;n n&#224;y c&#243; s&#7861;n, vui l&#242;ng li&#234;n h&#7879; v&#7899;i qu&#7843;n tr&#7883; h&#7879; th&#7889;ng.

# 197-198 used in notAuthorizedToAccess.html
197=Ng&#432;&#7901;i d&#249;ng kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c ph&#233;p truy c&#7853;p t&#7879;p &#273;&#432;&#7907;c y&#234;u c&#7847;u
198=M&#225;y ch&#7911; &#273;&#227; hi&#7875;u y&#234;u c&#7847;u nh&#432;ng ng&#432;&#7901;i d&#249;ng kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c ph&#233;p truy c&#7853;p t&#7879;p &#273;&#432;&#7907;c y&#234;u c&#7847;u. N&#7871;u b&#7841;n tin r&#7857;ng b&#7841;n n&#234;n c&#243; quy&#7873;n truy c&#7853;p v&#224;o t&#7879;p n&#224;y, vui l&#242;ng li&#234;n h&#7879; v&#7899;i qu&#7843;n tr&#7883; h&#7879; th&#7889;ng

#201 used in signin.html, signintrace.html and signin_fmode.html
201=&#272;&#7875; b&#7853;t ch&#7871; &#273;&#7897; &#273;&#7885;c m&#224;n h&#236;nh, vui l&#242;ng ch&#7885;n "B&#7853;t Ch&#7871; &#273;&#7897; &#273;&#7885;c m&#224;n h&#236;nh" tr&#432;&#7899;c khi &#273;&#259;ng nh&#7853;p. &#272;&#259;ng nh&#7853;p

# keys 5000 - 6999 reserved for the portal
5000=Chi ti&#7871;t l&#7895;i
5001=M&#244; t&#7843; l&#7895;i
5002=Portal &#273;&#227; &#273;&#432;&#7907;c y&#234;u c&#7847;u &#273;&#7875; ph&#7909; h&#7891;i URL n&#224;y
5003=Portal &#273;&#227; c&#7889; g&#7855;ng truy c&#7853;p URL n&#224;y:
5004=L&#7895;i
5005=L&#7895;i khi t&#7843;i n&#7897;i dung
5006=Portal kh&#244;ng th&#7875; ph&#7909; h&#7891;i trang m&#224; b&#7841;n &#273;ang t&#236;m ki&#7871;m.
5007=Xem n&#7897;i dung b&#234;n ngo&#224;i portal
5008=M&#244; t&#7843; l&#7895;i chi ti&#7871;t.
5009=N&#7871;u l&#7895;i v&#7851;n c&#242;n, h&#227;y li&#234;n h&#7879; v&#7899;i qu&#7843;n tr&#7883; portal

# keys 7000 - 8999 reserved for mobile applications
7000==&#272;&#259;ng nh&#7853;p
7001=LANG
# ***************************************************************
[errors_VIE.properties]
# ***************************************************************
# ***************************************************************
#  This software and related documentation are provided under a
#  license agreement containing restrictions on use and
#  disclosure and are protected by intellectual property
#  laws. Except as expressly permitted in your license agreement
#  or allowed by law, you may not use, copy, reproduce,
#  translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute,
#  exhibit, perform, publish or display any part, in any form or
#  by any means. Reverse engineering, disassembly, or
#  decompilation of this software, unless required by law for
#  interoperability, is prohibited.
#  The information contained herein is subject to change without
#  notice and is not warranted to be error-free. If you find any
#  errors, please report them to us in writing.
#  
#  Copyright (C) 1988, 2017, Oracle and/or its affiliates.
#  All Rights Reserved.
# ***************************************************************
#                                                                    
#-----------------------------------------------------------------------
#
#
#-----------------------------------------------------------------------
#
#
#
#
#
#-----------------------------------------------------------------------

# T&#7844;T C&#7842; C&#193;C KH&#211;A TRONG T&#7852;P TIN N&#192;Y L&#192; C&#7842;M &#7912;NG TR&#431;&#7900;NG H&#7906;P (Gi&#225; tr&#7883; c&#243; th&#7875; qu&#225;, t&#234;n l&#7899;p c&#361;)
105 = T&#234;n &#273;&#259;ng nh&#7853;p v&#224; / ho&#7863;c m&#7853;t kh&#7849;u c&#7911;a b&#7841;n kh&#244;ng h&#7907;p l&#7879;.
106 = T&#234;n &#273;&#259;ng nh&#7853;p v&#224; m&#7853;t kh&#7849;u l&#224; b&#7855;t bu&#7897;c.
107 = Tr&#236;nh duy&#7879;t c&#7911;a b&#7841;n &#273;&#227; g&#7917;i nhi&#7873;u b&#7897; cookie.
108 = &#272;&#259;ng nh&#7853;p th&#7845;t b&#7841;i v&#236; ng&#244;n ng&#7919; b&#7841;n &#273;&#227; ch&#7885;n kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c b&#7853;t cho c&#417; s&#7903; d&#7919; li&#7879;u n&#224;y.
110 = C&#244;ng t&#7855;c nh&#7853;n d&#7841;ng b&#7845;t h&#7907;p ph&#225;p &#273;&#227; &#273;&#432;&#7907;c H&#7879; th&#7889;ng ph&#225;t hi&#7879;n. Vui l&#242;ng &#273;&#259;ng nh&#7853;p l&#7841;i.
111 = L&#7895;i &#7911;y quy&#7873;n - Li&#234;n h&#7879; v&#7899;i Qu&#7843;n tr&#7883; vi&#234;n b&#7843;o m&#7853;t c&#7911;a b&#7841;n
115 = M&#225;y ch&#7911; &#7913;ng d&#7909;ng ng&#7915;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng t&#7841;i th&#7901;i &#273;i&#7875;m n&#224;y.
127 = B&#7841;n &#273;&#227; y&#234;u c&#7847;u m&#7897;t t&#224;i nguy&#234;n an to&#224;n. Vui l&#242;ng &#273;&#259;ng nh&#7853;p b&#7857;ng T&#234;n &#273;&#259;ng nh&#7853;p v&#224; m&#7853;t kh&#7849;u c&#7911;a b&#7841;n.
128 = L&#7895;i vi ph&#7841;m CORS - Li&#234;n h&#7879; v&#7899;i Qu&#7843;n tr&#7883; vi&#234;n b&#7843;o m&#7853;t c&#7911;a b&#7841;n.
129 = M&#227; th&#244;ng b&#225;o tr&#225;i ph&#233;p &#273;&#227; &#273;&#432;&#7907;c H&#7879; th&#7889;ng ph&#225;t hi&#7879;n. Vui l&#242;ng &#273;&#259;ng nh&#7853;p b&#7857;ng T&#234;n &#273;&#259;ng nh&#7853;p v&#224; m&#7853;t kh&#7849;u c&#7911;a b&#7841;n.

# 116-122 l&#224; l&#7895;i t&#7879;p &#273;&#237;nh k&#232;m
116 = Kh&#244;ng th&#7875; m&#7903; t&#7879;p.
117 = Kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y t&#7879;p ho&#7863;c t&#7879;p nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c c&#243; &#273;&#7897; d&#224;i b&#7857;ng kh&#244;ng.
118 = Kh&#244;ng nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c y&#234;u c&#7847;u.
119 = Kh&#244;ng c&#243; dung l&#432;&#7907;ng &#273;&#297;a tr&#234;n M&#225;y ch&#7911; &#7913;ng d&#7909;ng
120 = Phi&#234;n l&#224; null.
121 = L&#7895;i nh&#7853;n t&#7879;p.
122 = D&#7919; li&#7879;u nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c b&#7883; h&#7887;ng.
123 = Kh&#244;ng th&#7875; &#273;&#237;nh k&#232;m t&#7879;p
124 = Truy&#7873;n t&#7879;p th&#7845;t b&#7841;i

125 = kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c tr&#236;nh duy&#7879;t n&#224;y h&#7895; tr&#7907;
126 = T&#7879;p v&#432;&#7907;t qu&#225; k&#237;ch th&#432;&#7899;c t&#7879;p t&#7889;i &#273;a.

# L&#7895;i c&#7893;ng th&#244;ng tin b&#7855;t &#273;&#7847;u v&#7899;i 201 ...
201 = Kh&#244;ng th&#7875; t&#236;m th&#7845;y trang ch&#7911; m&#7863;c &#273;&#7883;nh.
202 = L&#7895;i kh&#244;ng x&#225;c &#273;&#7883;nh x&#7843;y ra. Kh&#244;ng th&#7875; c&#243; &#273;&#432;&#7907;c n&#7897;i dung.
203 = L&#7895;i tr&#236;nh ph&#226;n t&#237;ch c&#250; ph&#225;p cho
204 = Kh&#244;ng th&#7875; n&#7897;i dung proxy cho
205 = N&#7897;i dung ch&#7913;a URL kh&#244;ng &#273;&#250;ng &#273;&#7883;nh d&#7841;ng.
206 = M&#225;y ch&#7911; kh&#244;ng x&#225;c &#273;&#7883;nh
207 = URL &#273;&#432;&#7907;c t&#7841;o kh&#244;ng &#273;&#250;ng
208 = Kh&#244;ng th&#7875; l&#7845;y t&#224;i li&#7879;u.
209 = Kh&#244;ng th&#7875; t&#7841;o phi&#234;n cho
210 = Kh&#244;ng th&#7875; t&#7841;o phi&#234;n: kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y m&#225;y ch&#7911; c&#7893;ng th&#244;ng tin trong configure.properations.
211 = Kh&#244;ng th&#7875; k&#7871;t n&#7889;i phi&#234;n cho
212 = Kh&#244;ng th&#7875; nh&#7853;n &#273;&#259;ng k&#253; t&#7915; phi&#234;n.
213 = Kh&#244;ng th&#7875; m&#7903; s&#7893; &#273;&#259;ng k&#253; - kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y t&#234;n c&#7893;ng th&#244;ng tin trong configinating.properIES.
214 = Kh&#244;ng th&#7875; m&#7903; &#273;&#259;ng k&#253;.
215 = B&#7841;n kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c ph&#233;p cho trang n&#224;y.
216 = C&#7843;nh b&#225;o: Trang &#273;&#227; h&#7871;t h&#7841;n. Trang b&#7841;n y&#234;u c&#7847;u &#273;&#227; &#273;&#432;&#7907;c t&#7841;o b&#7857;ng th&#244;ng tin &#273;&#432;&#7907;c g&#7917;i t&#7915; m&#7897;t bi&#7875;u m&#7851;u kh&#244;ng c&#242;n kh&#7843; d&#7909;ng. Vui l&#242;ng quay l&#7841;i trang v&#7899;i bi&#7875;u m&#7851;u v&#224; g&#7917;i l&#7841;i.
217 = C&#7843;nh b&#225;o: Trang n&#224;y &#273;&#227; b&#7883; l&#7895;i.
218 = Kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y t&#7879;p
219 = Kh&#244;ng th&#7875; l&#7845;y t&#224;i li&#7879;u
220 = X&#7843;y ra l&#7895;i khi truy c&#7853;p trang &#273;&#237;ch:
221 = D&#7845;u v&#7871;t ng&#259;n x&#7871;p ngo&#7841;i l&#7879;:
222 = Kh&#244;ng th&#7875; s&#7917; d&#7909;ng t&#224;i li&#7879;u l&#224;m ch&#249;a
223 = Lo&#7841;i n&#7897;i dung x&#7845;u cho pagelet. N&#7897;i dung Pagelet ph&#7843;i l&#224; v&#259;n b&#7843;n. T&#236;m th&#7845;y lo&#7841;i n&#7897;i dung cho pagelet:
224 = Nh&#224; cung c&#7845;p n&#7897;i dung &#273;&#259;ng k&#253; c&#7893;ng th&#244;ng tin ch&#432;a &#273;&#432;&#7907;c kh&#7903;i t&#7841;o. Xin vui l&#242;ng li&#234;n h&#7879; v&#7899;i qu&#7843;n tr&#7883; h&#7879; th&#7889;ng c&#7911;a b&#7841;n.
225 = Kh&#244;ng th&#7875; &#273;&#259;ng nh&#7853;p v&#224;o m&#225;y ch&#7911;.
226 = Vui l&#242;ng li&#234;n h&#7879; v&#7899;i Qu&#7843;n tr&#7883; vi&#234;n h&#7879; th&#7889;ng c&#7911;a b&#7841;n.
227 = L&#7895;i m&#225;y ch&#7911; PeopleSoft
228 = Trang b&#7841;n &#273;ang truy c&#7853;p g&#7863;p ph&#7843;i l&#7895;i kh&#244;ng th&#7875; ph&#7909;c h&#7891;i. B&#7841;n c&#243; th&#7875; &#273;&#227; m&#7845;t t&#7845;t c&#7843; c&#225;c c&#244;ng vi&#7879;c g&#7847;n &#273;&#226;y k&#7875; t&#7915; l&#7847;n l&#432;u cu&#7889;i c&#249;ng c&#7911;a b&#7841;n. N&#7871;u v&#7845;n &#273;&#7873; c&#7911;a b&#7841;n v&#7851;n c&#242;n, vui l&#242;ng li&#234;n h&#7879; v&#7899;i Qu&#7843;n tr&#7883; vi&#234;n h&#7879; th&#7889;ng.
229 = Thi&#7871;t l&#7853;p c&#417; s&#7903; d&#7919; li&#7879;u c&#7893;ng th&#244;ng tin kh&#244;ng &#273;&#7847;y &#273;&#7911;. M&#7897;t n&#250;t c&#7909;c b&#7897; ch&#432;a &#273;&#432;&#7907;c x&#225;c &#273;&#7883;nh. Xin vui l&#242;ng li&#234;n h&#7879; v&#7899;i qu&#7843;n tr&#7883; h&#7879; th&#7889;ng c&#7911;a b&#7841;n.
230 = URL kh&#244;ng h&#7907;p l&#7879; - kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y psHome trong URL.
231 = URL kh&#244;ng h&#7907;p l&#7879; - kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y C&#7893;ng th&#244;ng tin trong URL.
232 = URL kh&#244;ng h&#7907;p l&#7879; - kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y n&#250;t n&#224;o trong URL.
233 = T&#234;n n&#250;t kh&#244;ng x&#225;c &#273;&#7883;nh trong URL.
234 = URL kh&#244;ng h&#7907;p l&#7879; - Lo&#7841;i n&#7897;i dung kh&#244;ng x&#225;c &#273;&#7883;nh ho&#7863;c kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y Lo&#7841;i n&#7897;i dung trong URL.
235 = URL kh&#244;ng h&#7907;p l&#7879; - kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y ContentID trong URL.
236 = L&#432;&#7907;c &#273;&#7891; kh&#244;ng kh&#7899;p - kh&#244;ng th&#7875; truy c&#7853;p n&#7897;i dung qua https khi c&#7893;ng &#273;&#432;&#7907;c truy c&#7853;p qua http. &#272;&#259;ng nh&#7853;p v&#224;o c&#7893;ng th&#244;ng qua https &#273;&#7875; xem n&#7897;i dung n&#224;y.
239 = URL kh&#244;ng &#273;&#250;ng &#273;&#7883;nh d&#7841;ng:
240 = Thi&#7871;t l&#7853;p c&#417; s&#7903; d&#7919; li&#7879;u c&#7893;ng th&#244;ng tin kh&#244;ng &#273;&#7847;y &#273;&#7911;. C&#7893;ng th&#244;ng tin m&#7863;c &#273;&#7883;nh kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c x&#225;c &#273;&#7883;nh. Xin vui l&#242;ng li&#234;n h&#7879; v&#7899;i qu&#7843;n tr&#7883; h&#7879; th&#7889;ng c&#7911;a b&#7841;n.
241 = Y&#234;u c&#7847;u h&#7871;t th&#7901;i gian. Vui l&#242;ng th&#7917; l&#7841;i.
242 = Kh&#244;ng th&#7875; t&#236;m th&#7845;y n&#250;t t&#7915; xa h&#7907;p l&#7879; ho&#7863;c kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7883;nh c&#7845;u h&#236;nh.

# B&#225;o c&#225;o l&#7895;i Kho l&#432;u tr&#7919; b&#7855;t &#273;&#7847;u b&#7857;ng 301 ...
301 = B&#7841;n kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c ph&#233;p xem (c&#225;c) b&#225;o c&#225;o.
302 = Kho l&#432;u tr&#7919; b&#225;o c&#225;o &#273;&#227; b&#7883; v&#244; hi&#7879;u h&#243;a.

# Email Kho l&#432;u tr&#7919; &#273;&#237;nh k&#232;m L&#7895;i b&#7855;t &#273;&#7847;u t&#7915; 401 ...

401 = B&#7841;n kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c ph&#233;p xem t&#7879;p &#273;&#237;nh k&#232;m email / t&#7879;p &#273;&#227; t&#7843;i xu&#7889;ng.
402 = T&#7853;p tin kh&#244;ng t&#7891;n t&#7841;i.

# T&#7844;T C&#7842; C&#193;C KH&#211;A TRONG RANGE 10000 - 10500 &#272;&#431;&#7906;C &#272;&#7842;M B&#7842;O &#272;&#7874; CHU&#7848;N B&#7882; &#272;&#7840;I DI&#7878;N M&#195; S&#7888; &#272;&#7840;I DI&#7878;N HTTP.
10000 = HTTP
10400 = HTTP 400 - Y&#234;u c&#7847;u x&#7845;u
10401 = HTTP 401 - Kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c ph&#233;p
10402 = HTTP 402 - Y&#234;u c&#7847;u thanh to&#225;n
10403 = HTTP 403 - B&#7883; c&#7845;m
10404 = HTTP 404 - Kh&#244;ng t&#236;m th&#7845;y
10405 = HTTP 405 - Ph&#432;&#417;ng ph&#225;p kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c ph&#233;p
10406 &#8203;&#8203;= HTTP 406 - Kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c ch&#7845;p nh&#7853;n
10407 = HTTP 407 - Y&#234;u c&#7847;u x&#225;c th&#7921;c proxy
10408 = HTTP 408 - H&#7871;t gi&#7901; y&#234;u c&#7847;u
10409 = HTTP 409 - Xung &#273;&#7897;t
10410 = HTTP 410 - &#272;&#227; qua
10411 = HTTP 411 - Y&#234;u c&#7847;u &#273;&#7897; d&#224;i
10412 = HTTP 412 - &#272;i&#7873;u ki&#7879;n ti&#234;n quy&#7871;t kh&#244;ng th&#224;nh c&#244;ng
10413 = HTTP 413 - Th&#7921;c th&#7875; y&#234;u c&#7847;u qu&#225; l&#7899;n
10414 = HTTP 414 - URI y&#234;u c&#7847;u qu&#225; l&#7899;n
10415 = HTTP 415 - Lo&#7841;i ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c h&#7895; tr&#7907;
10416 = HTTP 416 - Ph&#7841;m vi y&#234;u c&#7847;u kh&#244;ng th&#7887;a &#273;&#225;ng
10417 = HTTP 417 - Kh&#244;ng th&#7875; mong &#273;&#7907;i
10500 = HTTP 500 - L&#7895;i m&#225;y ch&#7911; n&#7897;i b&#7897;
10501 = HTTP 501 - Kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c tri&#7875;n khai
10502 = HTTP 502 - C&#7893;ng x&#7845;u
10503 = HTTP 503 - D&#7883;ch v&#7909; kh&#244;ng kh&#7843; d&#7909;ng
10504 = HTTP 504 - H&#7871;t gi&#7901; c&#7893;ng
10505 = HTTP 505 - Phi&#234;n b&#7843;n HTTP kh&#244;ng &#273;&#432;&#7907;c h&#7895; tr&#7907;
# ***************************************************************
[signin.html]
# ***************************************************************
<!DOCTYPE html>
<html dir=<%=direction%> lang=<%=language%>>
<!-- Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. -->
<!--
* ***************************************************************
*  This software and related documentation are provided under a
*  license agreement containing restrictions on use and
*  disclosure and are protected by intellectual property
*  laws. Except as expressly permitted in your license agreement
*  or allowed by law, you may not use, copy, reproduce,
*  translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute,
*  exhibit, perform, publish or display any part, in any form or
*  by any means. Reverse engineering, disassembly, or
*  decompilation of this software, unless required by law for
*  interoperability, is prohibited.
*  The information contained herein is subject to change without
*  notice and is not warranted to be error-free. If you find any
*  errors, please report them to us in writing.
*
*  Copyright (C) 1988, 2017, Oracle and/or its affiliates.
*  All Rights Reserved.
* ***************************************************************
-->
<head>
<title><%=138%></title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">    
<meta name="viewport" content="<%=viewportInfo%>">  
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<script language="JavaScript">
    var sDomain = "<%=AuthTokenDomain%>";
    try {
        document.domain = "<%=AuthTokenDomain%>";
    }
    catch (err) {; }
</script>
<%=framebreak%>
<link  type="text/css" href="<%=psCtxPath%><%=psHome%>/signin.css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="<%=psCtxPath%><%=psHome%>/signin.js"></script>

</head>
<body onload="ptSignon().login();">
<div id="pswrapper">
  <form id="login" name="login" method="post" action="?<%=AfterLoginQS%>&cmd=login&languageCd=<%=languageCd%>" autocomplete="off">
      <input type="hidden" id="timezoneOffset" name="timezoneOffset" value="0">
      <input type="hidden" id="ptmode" name="ptmode" value="f">
      <input type="hidden" id="ptlangcd" name="ptlangcd" value="<%=languageCd%>">
      <input type="hidden" id="ptinstalledlang" name="ptinstalledlang" value="<%=installedLangs%>">
      <div class="signonMain">
          <img src="<%=psCtxPath%><%=psHome%>/images/Header.png" class="ps-staticimg" alt="<%=138%>" title="<%=138%>" >
          <div class="ps_signinentry" >            
            <div id="ptloginerrorcont" class="ps_login_error" >
              <div class="ps_login_error_inner" role="heading" aria-level="2">
<a id="error_link" name="error_link" tabindex="1"><img src="<%=psCtxPath%><%=psHome%>/images/PT_LOGIN_ERROR.gif" alt="<%=130%>"></a>
                <div class="psloginerror" id="discovery_error" name="discovery_error" role="alert" aria-live="assertive" ><%=ps.discovery.error%></div>
                <span class="psloginerror" id="login_error" name="login_error" role="alert" aria-live="assertive"><%=error%></span>                     
   </div>
   <div class="ps_box-control psloginerror" id="browsercheck_error" name="browsercheck_error" aria-live="assertive" role="alert"><%=browserCheck%></div>
            </div>
       
           <div> 
               <span class="ps_label-show" id="ptLabelUserid"><label for="userid"><%=133%></label></span>
           </div>
            <div class="ps_box-control">
               <input type="text" id="userid" name="userid" value="<%=USERID%>" title="<%=133%>">
            </div>
           <div>
               <span class="ps_label-show" id="ptLabelPassword"><label for="pwd"><%=134%></label></span>
           </div>
            <div class="ps_box-control">
               <input type="password" id="pwd" name="pwd" title="<%=134%>" >
            </div>
    <div>
               <span class="ps_label-show" id="ptLabelSelect"><label for="ps_select_box"><%=132%></label></span>
           </div>
            <div id="ps_select_parent" >
              <div id= "ps_select_box" class="ps_box-control">            
                <select id="ptlangsel" name="ptlangsel"  title="<%=132%>" class="ps_select" onChange="ptSignon().changeLangFunc(this, event)">
                  <option value="ENG" title="<%=psENG%>">English</option>
                  <option value="UKE" title="<%=psUKE%>">UK English</option>
                  <option value="ESP" title="<%=psESP%>">Espa&ntilde;ol</option>
                  <option value="DAN" title="<%=psDAN%>">Dansk</option>
                  <option value="GER" title="<%=psGER%>">Deutsch</option>
                  <option value="FRA" title="<%=psFRA%>">Fran&ccedil;ais</option>
                  <option value="CFR" title="<%=psCFR%>">Fran&ccedil;ais&nbsp;du&nbsp;Canada</option>
                  <option value="ITA" title="<%=psITA%>">Italiano</option>
                  <option value="HUN" title="<%=psHUN%>">Magyar</option>
                  <option value="DUT" title="<%=psDUT%>">Nederlands</option>
                  <option value="NOR" title="<%=psNOR%>">Norsk</option>
                  <option value="POL" title="<%=psPOL%>">Polski</option>
                  <option value="POR" title="<%=psPOR%>">Portugu&ecirc;s</option>
                  <option value="ROM" title="<%=psROM%>">Rom&#x00E2;n&#x0103;</option>
                  <option value="FIN" title="<%=psFIN%>">Suomi</option>
                  <option value="SVE" title="<%=psSVE%>">Svenska</option>
                  <option value="TUR" title="<%=psTUR%>">T&#x00FC;rk&#x00E7;e</option>
                  <option value="CZE" title="<%=psCZE%>">&#x010C;e&#x0161;tina</option>
                  <option value="JPN" title="<%=psJPN%>">&#x65E5;&#x672C;&#x8A9E;</option>
                  <option value="KOR" title="<%=psKOR%>">&#xD55C;&#xAD6D;&#xC5B4;</option>
                  <option value="RUS" title="<%=psRUS%>">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043A;&#x0438;&#x0439;</option>
                  <option value="THA" title="<%=psTHA%>">&#x0E20;&#x0E32;&#x0E29;&#x0E32;&#x0E44;&#x0E17;&#x0E22;</option>
                  <option value="ZHS" title="<%=psZHS%>">&#x7B80;&#x4F53;&#x4E2D;&#x6587;</option>
                  <option value="ZHT" title="<%=psZHT%>">&#x7E41;&#x9AD4;&#x4E2D;&#x6587;</option>
                  <option value="ARA" title="<%=psARA%>">&#x0627;&#x0644;&#x0639;&#x0631;&#x0628;&#x064A;&#x0629;</option>
                  <option value="VIE" title="<%=psVIE%>">Ti&#7871;ng Vi&#7879;t</option>
                  <option value="BUL" title="<%=psBUL%>">&#x0431;&#x044a;&#x043b;&#x0433;&#x0430;&#x0440;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</option>
                  <option value="CRO" title="<%=psCRO%>">hrvatski</option>
                  <option value="GRK" title="<%=psGRK%>">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</option>
                  <option value="HEB" title="<%=psHEB%>">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</option>
                  <option value="MAY" title="<%=psMAY%>">Bahasa Melayu</option>
                  <option value="SER" title="<%=psSER%>">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</option>
                  <option value="SLK" title="<%=psSLK%>">sloven&#x010d;ina</option>
                  <option value="SLV" title="<%=psSLV%>">sloven&#x0161;&#x010d;ina</option>
                </select>
              </div>     
            </div>
<style>
    .TRUNGDT{
        visibility:hidden
    }
 #TRUNGDT{visibility:hidden}
   </style>
            <div class="ps_box-button">
                <input name="Submit" type="submit" class="ps-button" value="<%=137%>" aria-label='<%=201%>'>
            </div>
            <div class="ps_box-button">
                <input type="checkbox" name="accessible" id="accessible" class ="TRUNGDT">
                <label for="accessible" class ="TRUNGDT"><%=147%></label>
            </div>          
          </div>
          <div class="ps_box-link">
              <span class="ps-link" ID ="TRUNGDT"><%=traceLink%></span>
          </div>
      <IMG SRC="<%=psCtxPath%><%=psHome%>/images/Footer.png" width="100%" alt="">
        <footer id="ptfooter" class="ps_footer_text "><%=146%></footer>
      </div>  
  </form>
</div>
</body>
</html>

Đọc Thêm…

Config time out web PS

18:12:00 |
Bước 1.Đổi thời gian config

Bước 2: restart lại webserver.

Đọc Thêm…

Restart lại server dev

18:09:00 |
Khởi động lại các server PS.
1
2
3

4

5
6
Đọc Thêm…

Mừng tuổi em

17:48:00 |
Mỗi mùa xuân sang, em tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân tới, ngày em gần mẹ càng gần
Rồi mùa xuân ấy....em đã gần băm, em đã gần băm
Như gió, như mây, như con nợ đời lướt qua mặt mẹ
Ôi mẹ của em
Mẹ giờ lo lắm con ơi, lo con ở đời với mẹ con ơi
Chống ề, tội lắm con ơi....
Nửa đêm thức giấc, thấy mẹ nằm bên
Nửa đêm thức giấc, biết làm gì đây.....
Đọc Thêm…